18 Mart 2008

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nın daveti

IPA programının tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen, ilki Trabzon'da yapılan, takip eden aylarda Kastamonu, Diyarbakır ve Kayseri'de gerçekleştirilecek olan tanıtım ve bilgilendirme konferansına derneğimiz 'de davetli idi. Bahsi geçen tanıtım ve bilgilendirme konferansında katılımcılar ilgili kamu kurumu ve kuruluş temsilcileri belediye, Ticaret ve Sanayi Odaları, Sendika ve Üniversitelerdi. STK bünyesinde davet edilen derneğimizi, başkan yardımcısı Ayşe Nazmiye Uça temsil etti.
Aşağıda AB üyeliğine katılım süresindeki IPA uygulamaları çerçevesinde oluşturulacak olan ve proje hazırlamayı düşünen üyelerimiz için “insan kaynaklarının geliştirilmesi operasyonel programı” nın kısa bir açıklamasını bulacaksınız.

Livio Manzini

 

 Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı

Programın bütçesi 2007-2009 dönemi için 186 milyon Euro'dur %85'i Avrupa komisyonu, %15'i Türkiye'nin ulusal kaynaklarından karşılanacaktır.

Avrupa Birliği'ne katılım sürecindeki fonlar 2007 yılından itibaren “Yeni Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ( IPA )” olarak uygulanmaktadır. 2007-2013 yılları arasında uygulanacak olan IPA'nın amacı, AB üyeliği için gerekli ekonomik, siyasi ve sosyal reformların uygulamaya konulmasında aday ülkelere katılım öncesi yardım sunmaktadır. IPA'nın bir başka amacıda bu ülkelerin gelecekte AB'nin yapısal fonlarını yönetmeye hazırlanmalarına yardımcı olmaktır.

IPA'nın bileşenleri şunlardır .

 1. Geçiş dönemi yardımı ve kurumsal gelişim.
 2. Sınır ötesi işbirliği
 3. Bölgesel kalkınma (çevre, ulaşım, bölgesel rekabetçilik)
 4. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi
 5. Kırsal kalkınma

IPA'nın bileşenlerinden İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi İKG programının öncelikleri aşağıdadır. İKG Operasyonel Programına proje hazırlamayı düşünen üyelerimizin odaklanması gereken konular bu 4 madde içinde yer almaktadır.

 

1. İstihdam : Başta kadınların işgücüne katılımının artırılması ile daha fazla kişinin istihdama çekilmesi ve istihdamda kalmasının sağlanması; öncelikle gençler arasında işsizlik oranının azaltılması

2. Eğitim : Eğitim kalitesinin yükseltilmesi, eğitim ile iş piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi, özellikle kız çocukları olmak üzere eğitimin her kademesinde okullaşma oranının artması

3. Hayat boyu öğrenme : hayat boyu öğrenme yoluyla uyum yeteneğinin artırılması

Özellikle, hayat boyu öğrenimin desteklenmesi ve işletmelerin ve işçilerin insan kaynaklarına yatırım yapmalarının teşvik edilmesi yoluyla, işçilerin, işletmelerin ve girişimcilerin uyum yeteneğinin artırılması.

Bu madde özellikle KOBİ çalışan ve işverenlerin üzerinde durmaktadır.

4. Sosyal İçerme : Dezavantajlı durumdaki insanların işgücü piyasasına entegrasyonlarını sağlamak ve işgücü piyasasındaki her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek.

 • IKG Operasyonel Programına ilişkin projeler nerelerde uygulanacak?

Kişi başına düşen geliri Türkiye ortalamasının %75'inin altında kalan 12 bölgede uygulanacaktır. Bu bölgeler büyüme kapasitesi olan fakat henüz gelişmemiş bölgelerden seçilen iller Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu bulunmaktadır. Bölge 43 il, özellikle 15 büyüme merkezinden oluşmaktadır.

 • IKG Operesyonel Programı'nı hangi kurum ve kuruluşlar uygulayacak?

Kamu kurumları

Yerel yönetimler

STK'lar

Eğitim kurumları

Üniversiteler

Ticaret ve Sanayi Odaları

Özel İstihdam Bürolarının hazırlayacakları projelerde yukarıda sayılı kurumlarla işbirliği kapsamında çalışmalar yapması gerekmektedir.

 • Yapılacak projelerde kimleri hedef kitle olarak seçebiliriz?
  • İşgücünün dışında olan kadınlar, işsiz kadınlar ve gençler
  • Daha önce tarımda çalışmakta iken şimdi işsiz olanlar
  • Kayıt dışı çalışanlar
  • Okulu bırakmış veya bırakma riski olan özellikle kız öğrenciler
  • Kızların eğitimine karşı çıkan ebeveynler
  • Mesleki öğrenimdeki danışmanlar, öğretmenler ve öğrenciler
  • Belli sektörlerde çalışan Kobilerin işveren ve çalışanları
  • Özürlüler
  • Gecekondu alanında yaşayan da dahil yoksullar
  • Yerinden edilmiş kişiler
  • Eski tutuklu ve hükümlüler

v.b.

 • Projelerin zamanlaması nasıl olacak?

IKG Operasyonel Programı çerçevesinde proje katılımları 2008 yılının sonuna doğru gerçekleştirilecektir.

IKG Operasyonel Programına proje hazırlamayı düşünen kuruluşların şimdiden, programı yakından inceleyerek, projelerinin er türlü hazırlığını tamamlamaları, bu konuda profesyonel danışmanlık kuruluşlarından yardım almaları ve katılım zamanlaması belirlendiğinde hazır olarak başvurmaları gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için http://www.csgb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.